Spring til indhold

Retningslinier for tildeling af støttemidler

Kulturelt Forum – Tønder kommune

Retningslinjer for tildeling af støttemidler   Rev. 28.05.2013.

Bestyrelsen for Kulturelt Forum har den 21.02.2013 vedtaget følgende retningslinier for Kulturelt Forums bevilling af tilskud.

 

1.

Ansøgning skal indsendes inden afholdelse af den aktivitet, der søges midler til.

2.

Den enkelte ansøgning skal overordnet være i overensstemmelse med Kulturelt Forums vedtægter § 3 (om formål og opgaver)

3.

Som udgangspunkt vil hele kulturspektret blive søgt tilgodeset, således at både smalle og brede aktiviteter og arrangementer – såvel indholdsmæssigt som geografisk – kan få an- del i støttemidlerne.

4.

Det er alene aktivitetens eller arrangementets kvalitet, karakter og omfang der vægtes.

5.

Arrangørens størrelse (f.eks. antal medlemmer eller lignende) er ikke afgørende for tilskudsstørrelsen.

6.

Kulturelt Forum kan tilgodese formål, der ligger ud over, hvad arrangøren normalt sætter i gang. Der ydes ikke tilskud til dækning af udgifter til administration, til almindelig tilbage- vendende drift samt til anlæg og materiel.

7.

Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af aktiviteten eller arrangementet. Ansøgere, som ikke er medlem af Kulturelt Forum, skal vedlægge vedtægter eller tilsvarende.

8.

Støtten gives i form af tilskud, der udbetales efter at Kulturelt Forum har modtaget regn- skab. Regnskab inklusiv kopi af udgiftsbilag skal indsendes senest to måneder efter ar- rangementets afholdelse.

9.

Aktiviteter eller arrangementer der omfatter og/eller tilgodeser hele Tønder Kommune prio- riteres.

10.

Initiativer til samarbejde foreninger med videre imellem om aktiviteter eller arrangementer prioriteres, men er ikke en forudsætning for støtte.

11.

Forudsætningen for tilskud er, at midlerne anvendes til det i ansøgningen angivne formål. I modsat fald kan Kulturelt Forum undlade at udbetale tilskud.

12.

I forbindelse med tildeling af tilskud er det et krav, at arrangementet markedsføres på Tønder på Tavlen, www.kulturfokus.dk samt i aktivitetskalenderen på www.toender.dk.

13.

Ansøgninger skal indeholde information om, hvorvidt ansøgeren har søgt støtte til formålet andre steder end hos Kulturelt Forum.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *